• Kontakt
  • Impressum

Time Out I

Eröffnung | Opening
17.5.2023 - 19:00

Ausstellung | Exhibition
18.-20.5.2023, 18:00 - 21:00
Circuit & Currents
13, Notara & Tositsa Str.
10683 Athens
Time Out I

with works by Tamino Almasy, Giorgos Asimakakis, Sami Ciftci, Argyro Dimou, Philipp Hölzgen, Sebastian Eder, Vasileia Georgiou, Matthias Köck, Alexandra Kotrotsou, Christina Kourkoulou, Paula Kreuzer, Fritz Lichtenwagner, Isabella Pacher, Alexandra Palamida, Andrianna Panagiotaki, Katerina Piperaki, Gabriele Rothemann, Gabriel Rozsa, Sama Saadatfard, Florian Schwarz, Elisabeth Töltl, Despoina Vaxevanidi, Peter Walde

circuit + currents ASFA project space

Ausstellungsraum
circuts + currents
13, Notara & Tositsa Str.
10683 Athens

google.maps

www.asfa.gr/en

Studienreise | study trip

flyer (floorplan, poster artwork by Alexia Palamida)

TIME OUT IPoster / Artwork by Alexia Palamida